Geobasisdaten technisch "73A.1 Nutzungsplanung (kantonal)"

Allgemein
T-ID 73A.1
Bezeichnung Nutzungsplanung (kantonal)
eCH-Kategorien E1 - Raumplanung, Raumentwicklung
Zustand
Status Rechtskräftig
Rechtskraftdatum 01.07.2008