Geodatenelement "SG00154_WEP_spez_Funktion_Wild_Jagd"

Name SG00154_WEP_spez_Funktion_Wild_Jagd
Alias
Beschreibung

Geodienst SG00154. Layer WEP_spez_Funktion_Wild_Jagd

FeatureType FeatureClass Polygon
Zugangsberechtigung B = beschränkt öffentlich
Aktualisiert 11.06.2020
Geodatensatz Veranstaltungen Hinweiskarte

Attribute, zugeordnet zu 'SG00154_WEP_spez_Funktion_Wild_Jagd'

Field Name Alias Data Type Einheit Beschreibung
OBJECTID OBJECTID OID
SHAPE SHAPE Geometry
DTWEPNR DTWEPNR Integer
DTOBJBESCH DTOBJBESCH String
DTOBJNAME DTOBJNAME String
DTOBJDATUM DTOBJDATUM Double
SHAPE_Length SHAPE_Length Double
SHAPE_Area SHAPE_Area Double

Produkte, zugeordnet zu 'SG00154_WEP_spez_Funktion_Wild_Jagd'

Produkt-Name
Sensible Lebensräume (SG00154)